CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI

 ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

NOTĂ

privind sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 şi care vor fi utilizate la determinarea punctajelor medii anuale în cadrul procesului de evaluare a pensiilor în vederea recalculării

 

Conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 19/2000, modificată şi completată, la determinarea punctajului mediu anual, pe lângă salariile brute sau nete, după caz, se utilizează şi:

§        sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiei;

§        sporurile cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992.

Dovada acestor sporuri poate fi făcută cu carnetul de muncă sau cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau de către deţinătorii arhivelor acestora. Sunt avute în vedere următoarele sporuri:

 

I. Sporul de vechime în muncă:

1.   Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 1992 sporul de vechime în muncă se calculează automat potrivit prevederilor art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 şi în consecinţă nu este necesară dovedirea acestuia prin adeverinţe.

2.   Pentru perioada de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverinţe.

 

II. Sporuri, indemnizaţii şi majorări ale retribuţiei tarifare prevăzute în Legea nr. 57/1974, modificată şi republicată în 1980:

1.   Sporul pentru muncă în condiţii deosebite acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;

 

2.   Majorarea retribuţiei tarifare cu până la 10% pentru condiţii grele de muncă conform prvedrilor art. 68 alin. (2), stabilită anual prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;

 

3.   Sporul de şantier acordat personalului nelocalnic conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;

 

4.   Indemnizaţia de până la 10% acordată şefului de echipă sau de brigadă care conduce formaţia de lucru, prevăzută de art. 70 şi anexa nr. IV;

Pentru unele activităţi specifice, cuantumul indemnizaţiei era diferenţiat după cum urmează:

·        2,50 – 18 lei/zi, în industria minieră;

·        până la 1,3% din retribuţia realizată de formaţia condusă, în exploatările forestiere.

 

5.   Majorarea retribuţiei tarifare cu procente cuprinse între 5% şi 25%, acordată pentru categoriile de personal prevăzute în Anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1976;

 

6.   Indemnizaţia de până la 10% acordată personalului navigant şi însoţitorilor personalului navigant aerian, în timpul zborului, prevăzută de art. 8 şi anexa nr. IV;

 

7.   Majorarea retribuţiei tarifare lunare cu 1 - 2 clase pentru persoanele cărora li s-a conferit, în condiţiile stabilite de lege, „gradaţia de merit”, astfel:

·        personalului de conducere din activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică (art. 121);

·        cadrelor didactice definitive cu o vechime în învăţământ de cel puţin 30 de ani (art. 143);

·        cadrelor sanitare cu o vechime în muncă de peste 30 de ani (art. 152);

·        cadrelor de specialitate artistică încadrate la ultima gradaţie (art. 159);

 

8.     Majorarea retribuţiei tarifare cu 5 - 10% acordată muncitorilor încadraţi la categoria a III-a inclusiv, care execută încălţăminte de tip „Romarta” şi confecţii din piele şi blană, după comandă, la casele de modă (anexa IV la cap. I lit. A – Muncitori calificaţi);

9.     Majorarea retribuţiei tarifare cu 5% acordată muncitorilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran (anexa IV – cap. I lit. A – Muncitori calificaţi);

 

10.            Majorarea retribuţiei tarifare cu până la 25% pentru personalul care a desfăşurat activitate la spitalele Elias şi Alexandru Sahia, Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 şi Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Bucureşti (anexa nr. IV – cap. II – Ocrotirea sănătăţii);

 

11.            Majorarea retribuţiei tarifare cu până la 15% pentru personalul care a desfăşurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională (anexa nr. IV – cap. II – Ocrotirea sănătăţii);

 

12.            Sumele acordate persoanelor care îndeplinesc funcţia de şofer şi în mod suplimentar efectuează şi activităţi de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, mânuitor de valori (anexa nr. IV – cap. V pct. 2 – Auto şi întreţinere drumuri);

 

13.            Majorarea retribuţiei tarifare cu 35% pentru nevăzătorii încadraţi în gradul I de invaliditate şi cu 15% pentru nevăzătorii încadraţi în gradul II de invaliditate (art. 197);

 

14.            Indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere acordată:

·        profesorilor, conferenţiarilor şi lectorilor – şefi de lucrări titulari din învăţământul superior, pentru perioada cât sunt numiţi în funcţii de conducere în unităţile de cercetare şi inginerie tehnologică (art. 121 alin. (7) );

·        şefilor de programe de cercetare şi de introducere a tehnologiilor care prezintă importanţă deosebită, pe durata realizării programelor (art. 121 alin. (8) );

·        cadrelor medicale care îndeplinesc funcţia de medic director şi medic inspector din direcţiile sanitare, precum şi cea acordată persoanelor care îndeplinesc funcţia de inspector şcolar din inspectoratele şcolare (art. 180 şi anexa 6 cap. II);

·        cadrelor sanitare care îndeplinesc funcţii de conducere (art. 150 alin. (4) şi anexa nr. V cap. II – Ocrotirea sănătăţii);

·        cadrelor de specialitatea artistică care în afara funcţiei artistice îndeplinesc funcţii de conducere (art. 160);

 

15.     Indemnizaţiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:

·        îndeplinesc funcţii de director şi director adjunct de unitate şcolară şi şef catedră în învăţământul superior;

·        desfăşoară activitate de diriginte de clasă;

·        predau în acelaşi timp la 2 – 4 clase în învăţământul primar;

 

16.           Majorarea retribuţiei tarifare cu 2 clase de retribuire pentru personalul care lucrează în casele de copii şi în şcolile speciale pentru copii cu deficienţe şi cu o clasă de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficienţe;

 

17.           Sporul acordat personalului civil care a desfăşurat activitate în cadrul unităţilor militare aparţinând M.Ap.N. şi M.I. este stabilit pe tranşe astfel:

 

Perioada

Sporul

Actul normativ

01.11.1969 – 01.02.1976

5 % - 25 %

HCM 163/1969, art.23

01.02.1976 – 01.04.1991

4 % - 18 %

Decret 163/1975, art.24

01.04.1991 – 01.10.1991

Până la 25 %

HG 0309/1991, art.22

01.10.1991 – 01.06.1993

Până la 25 %

HG 0672/1991, art.25

01.06.1993 – 01.07.1994

Până la 25 %

HG 0282/1993, art.23

01.07.1994 – 16.07.1998

Până la 30 %

HG 0366/1994, art.23

16.07.1998

Abrogat,

Conform Legii nr.154/1998,  sporul fiind introdus în salariul de bază

 

 

18.     Majorarea de până la 20% a retribuţiei tarifare pentru persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în societăţi mixte;

 

19.     Majorarea cu 20 – 25% a retribuţiei tarifare a personalului român care şi-a desfăşurat activitatea în ambasade;

 

20.     Sporul pentru muncă în timpul nopţii, acordat în condiţiile prevăzute la art. 72, de 15 – 25%, precum şi cel acordat în condiţiile prevăzute la art. 106, alin. (4) din lege, de 15 – 45%, pentru personalul din navigaţia fluvială;

 

21.     Sporul de până la 14% - care face parte din retribuţia tarifară – acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum şi pentru personalul Centrului Naţional al Industriei Aeronautice Române şi al unităţilor subordonate sau din alte unităţi care participă efectiv la realizarea, controlul şi urmarirea fabricaţiei tehnicii de aviaţie şi la repararea acesteia, aşa cum este prevăzut la pct. 3 din Nota de la subsolul Anexei IV, cap.I, A, a, - Legea nr.57/1974 ;

 

22.     Indemnizaţia pentru conducerea formaţiei de lucru în activitatea încărcări-descărcări în procent de 10 % din retribuţia realizată în acord (pag.93 din Legea nr.57/1974);

 

23.     Indemnizaţia prevăzută la art.70 din lege pentru conducătorul formaţiei de lucru de docheri, care este de până la 10 %, iar pentru docherul vincier este de până la 5 % din retribuţia realizată în acord;

 

24.     Indemnizaţia prevăzută la capitolul II - Ocrotirea sănătăţii,(pag.128 din Legea nr.57/1974) astfel:

Funcţia

Indemnizaţie

 

 Cea mai mică

Cea mai mare

 1. Medic (farmacist) director

715

1535

 2. Medic (farmacist) director adjunct, director de institut sau centru medical (fără personalitate juridică)

 

715

 

1225

3. Medic sef (dispensar policlinic, staţie salvare,  centru recoltare sânge), inspector sanitar şef

 

310

 

 880

4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) şef secţie, laborator şi altele similare: medic inspector

 

230

 

 560

5. Soră medicală (oficiant medical, laborant, moaşă, tehnician sanitar), şef  de unitate, laborator, secţie şi altele similare

 

130

 

 430

 

25.   Indemnizaţiile şi alte plăţi pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din retribuţie (pag.130 din Legea nr.57/1974, Capitolul - Ocrotirea sănătăţii), după cum urmează:

 

1. Medicii care asigură continuitatea în unităţile sanitare, prin ore de gardă, prestate peste timpul normal de muncă

Până la retribuţia tarifară orară

2. Personalul sanitar care suplineşte personalul aflat în concediu (de boală, de naştere, de studii) sau în alte situaţii similare

cu retribuţia tarifară orară

3. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiei medicamentului

75 – 155 lei de şedinţă

4. Medicii curanţi care acordă asistenţă medicală cadrelor din nomenclatura unităţilor medicale speciale

155-310 lei lunar de familie asistată

 

26.   Indemnizaţiile lunare ce se acordă cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor, etc.) pentru îndeplinirea unor funcţii de conducere în unităţile de artă şi cinematografie în afara obligaţiilor de serviciu de la funcţia de bază, care nu fac parte din retribuţia tarifară (pag.135 din Legea nr.57/1974), astfel :

- Director unitate artistică                       până la 1615 lei

- Director adjunct artistic                        până la 1100 lei

- Şef secţie artistică                          până la   560 lei 

 

27.   Indemnizaţia lunară pentru unele activităţi prestate în afara funcţiei de bază (Legea nr.57/197, Cap.V, pag.141) de:

1. - Rector (Universitatea cultural-stiintifica Bucuresti)          605 -1010 lei

2. - Prorector (Universitatea cultural-stiintifica Bucuresti)     505 -  810 lei

3. - Director curs universitati cultural-stiintifice                 410 -  610 lei

4. - Secretar curs universitati cultural-stiintifice                        205 -  415 lei

5. - Director camin cultural             

                a) in comunele cu pana la 4.000 locuitori               205 –  310 lei     b) in comunele cu 4.000 – 6.000 locuitori            260  - 415 lei

                c) in comunele cu peste 6.000 locuitori                  360  - 520 lei

6. Bibliotecar comunal                                                      205  - 310 lei

 

28.   Indemnizaţia de conducere pe tipuri (Legea nr.57/1974, Anexa 1 pag.47), astfel :

 

Indemnizaţia - lei

Indemnizaţia – lei

Tipul

Minim

Maxim

Tipul

Minim

Maxim

A

160

280

N

430

990

B

160

330

O

430

1040

C

160

380

P

480

1090

D

220

430

R

480

1140

E

220

510

S

560

1210

F

220

560

T

560

1260

G

280

610

U

610

1310

H

280

670

V

610

1360

I

280

720

W

660

1410

J

330

770

X

660

1510

K

330

820

Y

760

1610

L

380

870

Z

760

1730

M

380

940

 

 

 

 

29.   Alte sporuri acordate de către ministerele de resort, conform  prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidenţiate împreună cu salariile aferente în statele de plată şi pentru care s-a datorat şi virat contribuţia de asigurări sociale.

 

III. Sporuri cu caracter permanent în conformitate cu prevedrile Legii nr. 49/1992 :

 

§        sporul de vechime în muncă (a se vedea punctul I);

§        sporul pentru lucru în subteran, precum şi pentru lucru pe platformele marine de foraj şi extracţie;

§        indemnizaţia de zbor;

§        sporul pentru condiţii grele de muncă;

§        sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;

§        sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare;

§        alte sporuri cu caracter permanent prevăzute de legislaţia specifică fiecărui domeniu de activitate  sau prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă.

 

Menţiune: Aceste sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare cât şi pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.

 

IV. Adeverinţele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

§        denumirea unităţii;

§        perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă;

§        funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;

§        denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;

§        perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat;

§        adeverinţele vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.

 

V. Nu sunt considerate sporuri cu caracter permanent şi nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual corespunzător perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001:

 

§        formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie sau după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;

§        participarea la beneficii a oamenilor muncii din unităţile economice;

§        premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;

§        recompensele cu caracter limitat acordate personalului din unele sectoare de activitate;

§        diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer;

§        drepturile de autor;

§        drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;

§        al 13-lea salariu.

 

 

 

--------------------------------- // ---------------------------------